Algemene Voorwaarden B&B Kesselsheerlijkheid:

Artikel 1: Toepasselijkheid en definities:

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van
B&B Kesselsheerlijkheid, Kesselsedijk 15, 5398CA Maren-Kessel, hierna te noemen “B&B KH”.

2. Waar u in deze voorwaarden leest “gast(en)” kunt u ook lezen “huurder(s)” en/of “gebruiker(s)”.

3. Patrick de Ruijter & Frouke van Deelen zijn de beheerders/eigenaren van B&B KH. De
eigenaren/beheerders kunnen zich ten allen tijden laten vervangen. Waar u in deze voorwaarden
“beheerder(s)” leest kunt u ook “eigena(a)r(en)” lezen.

4. Met het aangaan van een overeenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

5. Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.

6. Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen.

7. De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het
huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B KH
ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder
restitutie van verblijfskosten.

8. De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil tenzij de
gasten het tegendeel kunnen bewijzen.

9. Gasten van B&B KH dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat hen bij
reservering wordt verstrekt en dat tevens in B&B KH ter inzage ligt.

10. Waar u in de voorwaarden leest “Prijs” kunt u ook lezen “Tarief”.

Artikel 2: Tarieven

1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zal B&B KH de
overeenkomst tegen de door B&B KH aan de gast(en) bevestigde prijzen worden uitgevoerd.

2. Indien van B&B KH niet in redelijkheid kan worden verwacht de overeenkomst uit te voeren
tegen de overeengekomen prijs, dan behoudt B&B KH zich het recht voor de overeengekomen
prijs te wijzigen.

3. De in aanbiedingen, overeenkomsten en op de website vermelde prijzen van B&B KH zijn
inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming, BTW en toeristenbelasting, tenzij anders
vermeld.

4. De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering.

5. De tarieven van B&B KH zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

6. Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten.

Artikel 3: Reservering en bevestiging

1. De overeenkomst met B&B KH kan schriftelijk, per e-mail of via een door B&B KH geselecteerd
boekingskantoor worden aangegaan.

2. Na acceptatie van uw reserveringsverzoek stuurt B&B KH of het boekingskantoor u een
bevestiging, waarmee de reservering definitief is.

3. Voor het reserveren van een verblijf in B&B KH worden geen extra reserveringskosten in
rekening gebracht.

4. B&B KH houdt zich ten allen tijde het recht voor om een reservering te weigeren, zonder opgaaf
van reden.
5. Een reservering is ten alle tijden afhankelijk van de beschikbaarheid.

Artikel 4: Betaling

1. Het factuurbedrag dient vooraf per bank of bij aankomst ter plaatse contant te worden voldaan.

2. Indien u per bank betaald, dient het volledige factuurbedrag minimaal 1 dag voor de dag van
aankomst bijgeschreven te zijn op de rekening van B&B KH.

3. Bij een reservering, dient 50% van het factuurbedrag voldaan te worden.

4. Bij betaling per bank dient de aanbetaling of het volledige factuurbedrag overgemaakt te worden
naar IBAN NL62ABNA0584445105, ten name van B&B Kesselsheerlijkheid, te Maren-Kessel
onder vermelding van het factuurnummer.

5. De prijs van extra genoten diensten en/of consumpties die u maakt tijdens uw verblijf bij B&B
KH, dient u bij vertrek contant af te rekenen. De kosten hiervan vindt u terug op een lijst in de
eetkamer van B&B KH.

6. Passanten ontvangen de factuur ter plaatse en dienen het factuurbedrag direct contant te
voldoen.

7. Bij betaling door middel van een Credit Card worden er kosten berekend, van 3%.

Artikel 5: Annulering

1. Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane overeenkomst na te komen, dient u dit
met onverwijlde spoed bij B&B KH te melden zodat de vrijgevallen kamers alsnog aan derden
kunnen worden aangeboden.

2. Bij annulering vindt nooit restitutie van de aanbetaling plaats.

3. De reservering kan zeven dagen voorafgaand aan de dag van aankomst, kosteloos worden
geannuleerd, met inachtneming van artikel 5 lid 2.

4. Bij annulering minder dan zeven dagen voorafgaand aan de dag van aankomst, dient de reservering volledig voldaan te worden, met inachtneming van artikel 5 lid 2.

5. In het geval de gast niet op komt dagen, dan is de gast het volledige factuurbedrag verschuldigd.

6. Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van
toepassing) dient de annulering schriftelijk (per e-mail of post) te worden doorgegeven aan B&B
KH.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. Alle risico’s tijdens een verblijf in B&B KH zijn voor rekening van de gast(en).

2. B&B KH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf
in B&B KH.

3. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van B&B KH dienen door
de gast(en) onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.

4. B&B KH is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten.

5. Bij verlies van sleutels van B&B KH worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in
rekening gebracht.

6. Het gebruik van de gezamenlijke keuken van B&B KH geschiedt op risico van de gast(en).

7. Het plaatsen van zelf meegebrachte consumpties in de koeling van B&B KH is toegestaan, doch
geschiedt op risico van de gast(en).

8. Het meevaren met de Schouw van B&B KH geschiedt geheel op eigen risico.

9. B&B KH stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van de door uzelf meegebrachte
persoonlijke eigendommen en voor het ontstaan van persoonlijk letsel van opvarende gedurende
de vaartocht met de Schouw.

10. B&B KH heeft het recht bij slecht weer de vaartocht met de Schouw te annuleren.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de tussen B&B KH en de gast(en) gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar B&B
KH is gevestigd.

Informatie aanvragen

9,5

33 beoordelingen